Volgens de statuten heeft de Stichting ten doel om “financiële steun te verlenen aan personen, teneinde hen in staat te stellen aan door het Rijk erkende instellingen voor wetenschappelijk onderwijs, binnen het Rijk in Europa gevestigd, te kunnen studeren”. Studies en stages in het buitenland komen niet in aanmerking voor een toelage.

 Toelages, beleidsplan en beloningsbeleid

De financiële bijdrage van de Groesbeek-Assenbroek Stichting is een schenking aan de studenten. Jaarlijks wordt aan ongeveer 60 studenten een toelage toegekend. De maximale bijdrage per begunstigde per jaar is € 6.000,-. Sinds haar oprichting heeft de Stichting enkele duizenden studenten kunnen helpen. De middelen van de Stichting bestaan uit het bij de oprichting afgezonderde kapitaal en voorts uit de te ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies en andere vrijwillige bijdragen. Het bestuur ziet er op toe dat het vermogen solide wordt belegd. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 Financiële verantwoording en verslag activiteiten

In het collegejaar 2019-2020 is een bedrag van € 124.900 toegekend aan 46 studenten. Dit is in overeenstemming met voorgaande jaren en eveneens met de verwachting voor de komende jaren. Er is, zoals ieder jaar, is tweemaal vergaderd door het bestuur, in het voorjaar en in de zomer.

Staat van baten en lasten Groesbeek-Assenbroek Stichting

ANBI Registratie formulier