Bij een eerste aanvraag voor een toelage moet worden ingeleverd

(1) Volledig ingevuld aanvraagformulier, (2) motivatiebrief van de student zelf, (3) officiële uitdraai van de studieresultaten vanaf de aanvang van de studie, (4) gespecificeerde begroting voor het komende studiejaar met alle inkomsten en uitgaven, inclusief aanvragen bij andere fondsen, (5) bedrag dat aan de Groesbeek – Assenbroek Stichting wordt gevraagd, (6) recent CV en (7) aanbevelingsbrief van een studentendecaan.

Aanvraag van een toelage

Aanvragen kunnen ieder jaar van 1 maart tot 1 juni worden ingediend.

Bij aanvraag voor continuering moet worden ingeleverd

(1) Volledig ingevuld aanvraagformulier, (2) verslag van de studievoortgang van het afgelopen jaar (brief student zelf), (3) officiële uitdraai van de studieresultaten van het afgelopen jaar, (4) gespecificeerde begroting voor het komende studiejaar met alle inkomsten en uitgaven, inclusief aanvragen bij andere fondsen, (5) bedrag dat aan de Groesbeek – Assenbroek Stichting wordt gevraagd, (6) aanbevelingsbrief van een studentendecaan.

Aanvraagformulier

Benodigde begeleidende stukken

Het aanvraagformulier moet worden ingediend met medewerking van de studentendecaan. In een begeleidend schrijven licht de studentendecaan de aanvraag toe. In deze toelichting komen onder meer de volgende aspecten aan de orde: (1) Aanvang van de studie, (2) Studieprestaties per studiejaar, (3) Oorzaken van mogelijke studievertraging, (4) Verwachting t.a.v. succesvolle voortzetting en afronding van de studie, (5) Verwachte datum van afstuderen, (6) Argumenten voor aanvraag van de toelage, (7) Advies over hoogte toelage. Zonder begeleidende brief van de studentendecaan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen! Tevens is een toelichtende brief van de student zelf vereist. Duidelijk en volledig invullen.

Persoonsgegevens

Naam(Vereist)
Geslacht (M/V/X)
DD slash MM slash JJJJ
Bijvoorbeeld 01/01/1993
Zorg dat je je IBAN invoert bijv.: NL 00 BANK 0123 4567 89

Vooropleiding

DD slash MM slash JJJJ
Bijv. 2018
DD slash MM slash JJJJ
Bijv. 2018
Heeft u eerder een andere studierichting gevolgd of elders gestudeerd?
Heeft u de studie afgerond?

Bijverdiensten

Heeft u bijverdiensten of andere bronnen van inkomsten?
Worden deze inkomsten gecontinueerd in een komend studiejaar?
Bent u gehuwd of samenwonend?
Zo ja, heeft uw partner eigen inkomsten?

Studiefinanciering en/of toelagen

Heeft u recht op studiefinanciering bij DUO?
Basisbeurs:
Rentedragende lening:
Aanvullende beurs:
Heeft u studieschuld?
Heeft u bij andere fondsen een toelage aangevraagd?
Heeft u eerder een toelage ontvangen van de Groesbeek Assenbroek Stichting?

Gegevens familie aanvrager

Heeft één van uw broers of zusters reeds een toelage van de Groesbeek-Assenbroekstichting ontvangen?
Zijn uw ouders financieel in staat uw studie (ten dele) te bekostigen?
Zijn zij hiertoe ook bereid?

LET OP ONDERSTAANDE BESTANDEN UPLOADEN IN PDF FORMAAT!

Max. bestandsgrootte: 1 GB.
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
Hier vragen we om een begroting van je maandelijkse uitgaven en inkomsten. Je kunt hier onder een voorbeeld begroting downloaden en invullen en deze erna weer uploaden.

Aldus naar waarheid ingevuld,

DD slash MM slash JJJJ
Aanvraag van een toelage

Verantwoording

Financiële verantwoording en verslag activiteiten.

In het collegejaar 2021-2022 is een bedrag van € 103.800 toegekend aan 37 studenten naar aanleiding van de aanvraag van een toelage. Dit is in overeenstemming met voorgaande jaren en eveneens met de verwachting voor de komende jaren. Er is, zoals ieder jaar, tweemaal vergaderd door het bestuur, in het voorjaar en in de zomer. Zie ook het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Vermogensfondsen.

Sinds

1949

Geholpen studenten

4.000+

Per schenking (gemiddeld)

€3.000

Meest recente studiejaar.

In het collegejaar 2021-2022 is een bedrag van € 103.800 toegekend aan 37 studenten naar aanleiding van de aanvraag van een toelage. Dit is in overeenstemming met voorgaande jaren en eveneens met de verwachting voor de komende jaren. Er is, zoals ieder jaar, tweemaal vergaderd door het bestuur, in het voorjaar en in de zomer.

Mogen we ook jou helpen?

Ieder jaar helpen we weer nieuwe studenten.

Doneren?

100% van de donaties komt bij studenten in nood terecht.

Aanvragen kunnen elk jaar van 1 maart tot 1 juni worden ingediend.